standard-title PRV

PRV

Momentálně pro vás připravujeme 6. výzvu PRV zaměřenou na tzv. článek 20. Předpokládaný termín vyhlášení je začátek srpna, žádosti budou přijímány do čtvrtka 10. září 2020. Žadateli v této výzvě mohou být obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcí, spolky a církve. Celková výše alokace bude činit 2 395 275 Kč.

Oblast podpory je široká a zahrnuje 8 oblastí, které jsou vyjmenovány a stručně popsány níže. Podpora bude poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Dotace bude poskytována na investiční výdaje nebo drobný dlouhodobý hmotný majetek. Projekty budou hodnoceny dle kritérií, jež zahrnují např. finanční náročnost projektu, velikost obce, typ žadatele, oblast podpory, zkrácenou dobu realizace nebo propagaci MAS.

Oblasti podpory

1. Veřejná prostranství – investice do prostranství specifikovaných v Pravidlech PRV. (Např. rekonstrukce veřejných prostranství, úprava povrchů, osvětlení, oplocení a venkovní mobiliář, doplňkové solitérní prvky sloužící k dotvoření celkové charakteru veřejného prostranství – herní a vodní prvky, …)

2. Mateřské a základní školy – investice do MŠ a ZŠ nenavyšující kapacitu zařízení. (Např. rekonstrukce/rozšíření MŠ/ZŠ, venkovní mobiliář a herní prvky v případě MŠ, pořízení technologie a dalšího vybavení MŠ/ZŠ, …)

3. Hasičské zbrojnice – investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů. (Např. rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice a příslušného zázemí – šatny, umyvárny, toalety, pořízení strojů, technologie a dalšího vybavení hasičské zbrojnice, …)

4. Obchody pro obce – investice do obchodu zejména se smíšeným zbožím (prodejny, mobilní i stabilní stánky). (Např. výstavba/rekonstrukce budov či stánků pro obchod i příslušné zázemí – šatny, umývárny, toalety, pořízení technologie a dalšího vybavení pro obchod, …) 

5. Vybrané kulturní památky – investice do obnovy a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova. Musí se jednat o nemovité kulturní památky uvedené v Ústřední seznamu kulturních památek ČR. (Např. obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků, …)

6. Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven – investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.

7. Stezky – investice do veřejně přístupných pěších a lyžařských stezek, hippostezek a dalších tematických stezek mimo území lesa.

8. Muzea a expozice pro obce – investice do rekonstrukce a obnovy výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.

Dokumenty k 6. výzvě PRV