standard-title 1. výzva SZP

1. výzva SZP

1. výzva SZP

 • Termín vyhlášení výzvy: 3. 6. 2024
 • Příjem žádostí: 3. 6. – 12. 7. 2024
 • Fináltní termín registrane na RO SZIF: 13. 9. 2024
 • Celková alokace výzvy : 5,300.000,- Kč

Fiche 4 – podpora zemědělského podnikání, lesnictví a nezemědělských činností

 • podpora max. 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
 • minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace 100.000,–Kč až 1.100.000,–Kč
 • seminář pro žadatele: 13. 6. 2024 od 15:00 hod.

Způsobilé výdaje:

 • Zemědělské podnikání ( nvestice do staveb, strojů, technologií a dalšího vybavení pro zemědělské podnikání, např. o investice pro živočišnou výrobu jako výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení, skladovacích prostor pro krmiva a druhotné produkty živočišné výroby, nebo investice pro rostlinnou výrobu jako posklizňová úprava, skladování a expedice rostlinné produkce, nákup mobilních strojů atd.).
 • Zpracování a uvádění na trh produktů (investice do staveb, strojů, technologií a dalšího vybavení pro zpracování a uvádění produktů na trh, např. o investice související s finální úpravou, balením a značením výrobků, investice do staveb, investice související se skladováním nejen surovin a výrobků, ale i druhotných surovin, investice související s uváděním produktů na trh).
 • Lesnické podnikání (investice do staveb, strojů, technologií a dalšího vybavení pro lesnické podnikání i pro hospodaření v lese, např. o stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest, stroje pro výrobu palivového dříví a pro pořez dříví.
 • Nezemědělské podnikání – investice do staveb, strojů, technologií a dalšího vybavení pro nezemědělské podnikání, vyjma CZ-NACE: třída 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva (sekce C), oddíl 92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří (sekce R)

Mezi základní obecná pravidla programu SZP patří:

 • Projekt musí být realizován na území Místní akční skupiny Hříběcí hory
 • Konzultace projektových záměrů zdarma
 • Dotaci lze poskytnout pouze na projekt, který je funkčním celkem
 • Dotaci žadatel předfinancovává z vlastních zdrojů, příp. úvěru
 • Dotací se pořizují vždy nové věci
 • Žadatel podá v dané výzvě pouze 1 projekt ve fichi
 • Uspořádání právních vztahů k nemovitostem, týkajících se projektu (kap. B, bod 6 – další podmínky pravidel)
 • Projekty podléhající stavebnímu řízení musí mít odpovídající správní akt při podání
 • Stavby, které jsou součástí projektu lze využívat jen k účelu vymezenému zejm. v kolaudačním rozhodnutí, ohlášení stavby, …
 • Realizace projektu max. do 24 měsíců od podpisu dohody
 • Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace 100.000,–Kč
 • Výdaje, ze kterých je stanovena dotace vzniknou nejdříve ke dni zaregistrování žádosti
 • Administrace projektu probíhá na Portálu farmáře

Kontaktní informace: Ing. Lenka Svozilová; tel.: 739 517 899; lenka.svozilova@hribecihory.cz  

Text  |  Informace: Zadejte libovolný obsah do textové oblasti v elementu Text.