standard-title OP TAK

OP TAK

1. výzva MAS hříběcí hory – OP TAK – Technologie pro MAS

15. 1. 2024 byl ukončen příjem žádostí do 1. výzvy MAS Hříběcí hory – OP TAK. V první výzvě byly přijaty celkem tři projekty. Všechny projekty prošli administrativní kontrolou a byly předány Výběrové komisi k věcnému hodnocení. Výběrová komise zasedala 7. 3. 2024 a stanovila pořadí hodnocených projektů. Rada MAS dne 15. 4. 2024 potvrdila výběr projektů včetně projektu hraničního. Seznam podpořených projektů včetně projektu hraničního naleznete níže.

Podporované aktivity:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb.

 • Robotizace, automatizace, digitalizace 
 • E-shop a cloudové služby v
 • Komunikační infrastruktura, identifikační infrastruktura a výpočetní technika 

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • služby
 • nepřímé náklady (do max. výše 7 % způsobilých výdajů)

Další informace

 • podpora pouze pro mikropodniky, malé a střední podniky (podmínkou jsou min. 2 uzavřená účetní období a plátce DPH)
 • podporovány budou pouze projekty s místem realizace na území MAS
 • podání projektových záměrů na MAS HH přes datovou schránku: 4ntsmtq
 • každý žadatel (1IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt
 • projekty bez výběrového řízení (dokládají se 2 indikativní nabídky)
 • režim de minimis

Kontaktní informace: Ing. Lenka Svozilová; tel.: 739 517 899; lenka.svozilova@hribecihory.cz  

Výše dotace
 • 50 % – minimální výše dotace 125 000 Kč a maximální výše dotace 1 070 000 Kč (v případě využití maximální výše přímých nákladů)

Alokace pro MAS Hříběcí hory

 • 1 350 000 Kč

Dokumenty k výzvě

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO OP TAK MPO „Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.„.