standard-title OP TAK

OP TAK

1. výzva MAS hříběcí hory – OP TAK – Technologie pro MAS

Místní akční skupina Hříběcí hory, z. s. vyhlašuje dne 10. 11. 2023 v 10:00 hod výzvu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027

Podporované aktivity:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb.

 • Robotizace, automatizace, digitalizace ve smyslu implementace výrobních a nevýrobních technologií v podniku, prostřednictvím jejichž nákupu dojde k integraci robotizované manipulace (manipulátory, robotické ruky, automatické sklady, dopravníky, automatické zásobníky nástrojů atd.), automatizace vnitřních výrobních či nevýrobních procesů podniku za využití počítačových systémů (komunikační API, systémová automatizace atd.) a digitalizace vnitropodnikových procesů či vývoje produktu (CAD/CAM, systémy skladového hospodářství – WMS, EDI, ERP, MES, MIS, APS, nadstandartní moduly již implementovaných podnikových IS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení výroby a dalších vnitropodnikových procesů spolu s celkovým chodem podniku;
 • E-shop a cloudové služby ve smyslu pořízení moderních webových stránek s internetovým obchodem, který bude integrovaný se skladovým hospodářstvím (případně s jinými systémy poskytujícími data o výrobě, termínu dodání atd.), nebo pronájmu služeb či programů, které umožňují přístup k výpočetním zdrojům (např. vizualizační platformy, výpočetní kapacita pro komplikované operace a další, nejedná se však o cloud ve smyslu uložiště) prostřednictvím internetu;
 • Komunikační infrastruktura, identifikační infrastruktura a výpočetní technika ve smyslu zajištění vnitropodnikové konektivity (aktivní a pasivní prvky sítě, komunikační převodníky, instalační materiál atd.) a související zajištění kybernetické bezpečnosti (náklady na opatření zabezpečení IT), případně implementace technologií sloužících pro identifikaci prvků systému (stroje, nástroje, výrobky, materiál či pracovníci) prostřednictvím pořízení potřebných zařízení (např. čárové či QR kódy, čtečky, RFID, CCID, přenosné terminály/tablety atd.), nebo zajištění IT vybavení potřebného pro bezvadný provoz a implementaci nových systémů.

Výběrem jedné nebo více z předcházejících aktivit musí dojít k naplnění podmínek výrazného posunu v dané oblasti, a to zejména tím, že bude pro žadatele znamenat nové či rozšířené řešení. Pouhá realizace některé z výše uvedených aktivit sama o sobě výrazný posun nevytvoří.

Podmínky výrazného posunu jsou následující:

 • lze uskutečnit i čistě jen na bázi cloudového řešení nebo prostřednictvím licenčního sjednání, pakliže budou tato řešení čerpat data z technologií nebo systému implementovaných v podniku
 • pořizované technologie / služby musí pro společnost přinášet nové funkcionality, nesmí se jednat o pouhou technologickou obměnu
 • pořizované technologie / služby musí být v rámci realizace projektu propojeny s vnitropodnikovým systémem či jeho externí obdobou a umožňovat datovou komunikaci

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • služby
 • nepřímé náklady (do max. výše 7 % způsobilých výdajů)

Další informace

 • podpora pouze pro mikropodniky, malé a střední podniky (podmínkou jsou min. 2 uzavřená účetní období a plátce DPH)
 • podporovány budou pouze projekty s místem realizace na území MAS
 • podání projektových záměrů na MAS HH přes datovou schránku: 4ntsmtq
 • každý žadatel (1IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt
 • projekty bez výběrového řízení (dokládají se 2 indikativní nabídky)
 • režim de minimis

Kontaktní informace: Ing. Lenka Svozilová; tel.: 739 517 899; lenka.svozilova@hribecihory.cz  

Výše dotace
 • 50 % – minimální výše dotace 125 000 Kč a maximální výše dotace 1 070 000 Kč (v případě využití maximální výše přímých nákladů)

Alokace pro MAS Hříběcí hory

 • 1 350 000 Kč

Dokumenty k výzvě

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO OP TAK MPO „Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.„.