standard-title Informace o PRV

Informace o PRV

Fiche 1: Podpora investic v zemědělských podnicích

Oblast podpory
 • Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.
 • V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů.
Příjemce podpory
 • Zemědělský podnikatel
Způsobilé výdaje
 • stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě stavby
 • stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu
 • peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku
 • nákup nemovitosti
Druh a výše dotace
 • 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro LFA oblasti
Celková alokace na opatření
 • 8 340 000 Kč

Fiche 2: Podpora zemědělců a produkce z farem

Oblast podpory
 • Hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.
 • V rámci této Fiche nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu, také není podpora zaměřena na zpracování vinných hroznů.
Příjemci podpory
 • Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt
Způsobilé výdaje
 • Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků, výstavba, modernizace a rekonstrukce budov investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně marketingu (např. výstavba, rekonstrukce a vybavení prodejen, pojízdné prodejny, prodej ze dvora) pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2 investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu nákup nemovitosti
Druh a výše dotace
 • 25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky
 • 35 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky
 • 45 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky
Celková alokace na opatření
 • 3 967 000 Kč

Fiche 3: Aktivity zaměřené na lesnictví

Oblast podpory
 • Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení.
Příjemci podpory
 • Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.
Způsobilé výdaje
 • investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a rekonstrukcemi lesních cest (1L a 2L), lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty 1L a 2L
 • související objekty (mosty, propustky, hospodářské propustky, brody, opěrné a zárubní zdi, lesní sklady)
 • vybavení lesních cest (bezpečnostní zařízení, dopravní značky, body záchrany)
 • nezbytné vyvolané investice – přeložky inženýrských sítí, úpravy staveb dopravní infrastruktury apod.
 • projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu
Druh a výše dotace
 • 90% výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Celková alokace na opatření
 • 1 000 000 Kč

Fiche 4: Rozvoj předpokladů pro malé a střední podnikání

Oblast podpory
 • Investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) – C, F, G, I, J, M, N, P, R, S
Příjemci podpory
 • Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
Druh a výše dotace
 • 25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky
 • 35 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky
 • 45 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky
Způsobilé výdaje
 • stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance)
 • malokapacitní ubytovací zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)
 • pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání)
 • doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně)
Celková alokace na opatření
 • 2 600 000 Kč

Fiche 5: Turistická infrastruktura a služby

Oblast podpory
 • projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa. Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.
Příjemci podpory
 • Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
Způsobilé výdaje
 • opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků a fitness prvků
 • opatření k usměrňování návštěvnosti, odpočívky, přístřešky, infotabule, závory
 • opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků
 • opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)
Druh a výše dotace
 • 100 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Celková alokace na opatření
 • 300 000 Kč

Fiche 6: Podpora lesnických produktů a technologií

Oblast podpory
 • Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost
 • Podpora se může týkat též výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení
Příjemci podpory
 • Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů
 • Fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem
 • Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici malého a středního podniku, a obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí
Způsobilé výdaje
 • stroje ke zpracování potěžebních zbytků
 • stroje pro přípravu půdy před zalesněním
 • stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost
 • stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest mobilní
 • stroje pro sortimentaci a pořez dříví výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu – stavba a technologické vybavení
 • nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu
Druh a výše dotace
 • 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Celková alokace na opatření
 • 800 000 Kč

Fiche 7: Spolupráce mimo území MAS

Oblast podpory
 • V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD MAS HH
 • Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné realizovat pouze následující výdaje:
 • investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních výrobků a služeb.
 • investice související se vzdělávacími aktivitami,
 • investice do turistických informačních center.
 • Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.).
Příjemci podpory
 • Příjemcem podpory může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV a může MAS spolupracovat se:
 • skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni;
 • skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU.
Druh a výše dotace
 • 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Celková alokace na opatření
 • 823 360 Kč

Fiche 8: Další vzdělávání

Oblast podpory
 • Činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností mohou zahrnovat vzdělávací kurzy a workshopy. Podpora se nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy odborné přípravy, které tvoří součást běžných vzdělávacích programů nebo systémů středního a vyššího vzdělávání.
 • Subjekty zajišťující předávání znalostí a informační služby musí mít k plnění tohoto úkolu příslušné kapacity v podobě kvalifikovaných zaměstnanců a pravidelné odborné přípravy
 • Vzdělávací akce nejsou tematicky zaměřeny na včelařství
 • Témata vzdělávacích a informačních akcí musí být zaměřena na aktivity podporované v rámci PRV, zejména na ty, které MAS hodlá podporovat v Programovém rámci PRV.
Příjemci podpory
 • Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce
Způsobilé výdaje
 • Náklady na organizaci a zajištění vzdělávacích akcí (do 15 účastníků) nebo informačních akcí (15 a více účastníků), včetně exkurzí pořádaných v souvislosti s projektem.
Druh a výše dotace
 • 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, v případě akcí zaměřených na zemědělství a lesnictví
 • 60 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, v případě akcí zaměřených na střední podniky
 • 70 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, v případě akcí zaměřených na malé podniky
Celková alokace na opatření
 • 250 000 Kč