standard-title Informace o IROP

Informace o IROP

Opatření A. 2.1.1 Podpora zaměstnanosti, sociální podnikání

Typy projektů
 • Vznik a rozvoj sociálních podniků
 • Nová výstavba, nákup a stavební úpravy objektů
 • Nákup zařízení a vybavení vytvářející podmínky pro sociální podnikání
Celková alokace na opatření
 • 10 526 320 Kč (95 % dotace, 5 % spolufinancování)
Příjemci podpory
 • OSVČ
 • Malé a střední podniky
 • Obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • Dobrovolný svazek obcí, organizace zřizované nebo zakládané DSO
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a církevní organizace

Opatření B. 2.1.1 Rozvoj a kvalita sociálních služeb a komunitní sociální práce

Typy projektů
 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby
 • Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb
 • Obnova a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami
 • Vybudování zázemí pro terénní zdravotně sociální pomoc a ambulantní sociální služby.
 • Zařízení terapeutické dílny nebo kontaktního centra v nebytových prostorách domu
 • Vybudování zázemí pro ambulantní či terénní služby
Příjemci podpory
 • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
 • Nestátní neziskové organizace
 • Obce a organizace zakládané nebo zřizované obcemi
 • Dobrovolné svazky obcí a organizace zakládané nebo zřizované DSO
 • Církve a církevní organizace
Celková alokace na opatření
 • 1 052 630 Kč (95 % dotace, 5 % spolufinancování)

Opatření B. 3.1.1 Investice pro rozvoj školství

Typy projektů
 • Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
 • Stavební úpravy a pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi) základních škol
 • Výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, center odborné přípravy a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností na základních školách
 • Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, pořízení vybavení včetně kompenzačních pomůcek. Zajištění vnitřní konektivity základních škol a připojení k internetu (vše ve vazbě na klíčové kompetence)
Příjemci podpory
 • Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
 • Subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 • Obce a organizace zakládané nebo zřizované obcemi
 • Nestátní neziskové organizace
Celková alokace na opatření
 • 6 433 680 Kč (95 % dotace, 5 % spolufinancování)

Opatření C. 1.1.1 Bezpečnost dopravní infrastruktury

Typy projektů
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II., a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy (přístřešky a čekárny budou součástí bezbariérového přístupu k zastávkám a nelze je realizovat jako samostatný projekt)
 • Bezpečnostní opatření realizována na silnici
 • Prvky inteligentních dopravních systémů
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I. II. a III. třídy, místní komunikace a železniční dráhu
 • Samostatné parkovací systémy P+R (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD) a výstavby návazných systémů B+R (prostor pro bezpečné uschování kola s možností přestupu na VHD)
Příjemci podpory
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi nebo DSO
Celková alokace na opatření
 • 12 631 580 Kč (95 % dotace, 5 % spolufinancování)