standard-title Informace o OPZ

Informace o OPZ

Opatření A. 2.1.1 Podpora zaměstnanosti, sociální podnikání

Typy projektů
 • Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
 • Podpora vytváření nových pracovních míst
 • Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením
 • Podpora a rozvoj sociálního podnikání
 • Marketing sociálního podniku
Příjemci podpory
 • OSVČ
 • Obchodní korporace
 • Nestátní neziskové organizace
Celková alokace na opatření
 • 2 000 000 Kč (výše dotace je 85 %)

Opatření B. 2.1.1 Rozvoj a kvalita sociálních služeb a komunitní sociální

Typy projektů
 • Zvyšování kvality služeb a zvyšování kapacit sociálních služeb
 • Vzdělávání zaměstnanců a zřizovatelů sociálních služeb
 • Podpora poskytovatelů sociálních služeb a zakládání nových sociálních služeb (terénní pracovníci, osobní asistence, koordinátor podpory v obcích)
 • Odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Služby následné, dlouhodobé a paliativní péče
 • Podpora samostatného bydlení, osobní asistence, odlehčovací služby
Příjemci podpory
 • Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č.108/2006 Sb. – pro aktivity na podporu sociálních služeb

V případě dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování a komunitní sociální práce (tedy nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.):

 • Nestátní neziskové organizace
 • Obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Školy a poradenské instituce
 • Obchodní korporace
 • OSVČ
Celková alokace na opatření
 • 6 600 000 Kč (výše dotace 85 až 100 %)

Opatření B.2.2.1 Podpora prorodinných opatření pro zvýšení uplatnění rodičů na trhu práce

Typy projektů
 • Podpora dětských skupin a klubů
 • Pořádání příměstských táborů
 • Rozšiřování školních družin
Celková alokace na opatření
 • 1 449 000 Kč (výše dotace 85 až 100 %)
Příjemci podpory
 • Nestátní neziskové organizace
 • Obce
 • Vzdělávací a poradenské instituce
 • Školy a školská zařízení
 • Obchodní korporace
 • OSVČ