standard-title 3. výzva OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření II.

3. výzva OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření II.

Příjem žádostí v této výzvě probíhal v termínu od 16. srpna do 29. listopadu 2019. Alokace na opatření ÚSES byla vyhlášena ve výši 5 000 000 Kč, na realizaci protierozních opatření 1 000 000 Kč.

Realizace ÚSES:
• založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
• zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

Protierozní opatření:
• podpora opatření zamezujících vodní erozi
     o opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
     o stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
     o preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
• podpora opatření zamezující větrné erozi
     o obnova či zakládání větrolamů

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.