standard-title 1. výzva OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření

1. výzva OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření

Ve čtvrtek 14. března 2019 vyhlásila MAS Hříběcí hory svou 1. výzvu v rámci OPŽP. Tato výzva byla zaměřena na realizaci ÚSES a protierozní opatření. Své záměry mohli žadatelé předkládat do 13. června 2019. V termínu nebyly přijaty žádné projekty.

Realizace ÚSES:
• založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
• zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

Protierozní opatření:
• podpora opatření zamezujících vodní erozi
     o opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
     o stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
     o preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
• podpora opatření zamezující větrné erozi
     o obnova či zakládání větrolamů

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Výzvu je možno stáhnout zde. Přílohy výzvy je možno stáhnout zde.