standard-title Možnosti podpory 21+

Možnosti podpory 21+

Zde najdete aktuální informace k období 2021-2027. První výzvy z nového období budou vyhlášeny nejdříve v polovině roku 2022 (s výjimkou PRV, kde budou výzvy vyhlašovány i nadále ve „starém režimu“ stávajícího období). U všech operačních programů zatím probíhá vyjednávání, údaje se proto mohou měnit. *Informace byly aktualizovány v červenci 2022, novinky jsou zvýrazněny vínově červenou barvou.

IROP+ (Integrovaný regionální operační program)

Typy projektů
 • bezpečnost dopravy (chodníky, cyklostezky, ostrůvky atd., doplňkově také místní komunikace)
 • veřejná prostranství (vč. zastávek) a zelená infrastruktura (nové povrchy, retenční nádrže, mobiliář a herní prvky, hřiště, osvětlení atd.)
 • SDH II, III, V (zbrojnice, technika, zdroje požární vody)
 • MŠ, ZŠ a dětské skupiny (stavební úpravy, vybavení, kabinety, sport atd.)
 • infrastruktura pro sociální služby dle zákona
 • památky, muzea, profesionální knihovny (revitalizace objektu, expozice, depozitáře, návštěvnická a edukační centra, technické zázemí, IT atd.)
 • cestovní ruch (infocentra, turistické trasy, návštěvnický provoz, navigační systémy, doprovodná infrastruktura = parkoviště, WC atd.)
Další informace
 • u veřejného prostranství NEMUSÍ být zpracována územní studie veřejného prostranství
 • v případě SDH nutno doložit souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru ČR a normativ vybavení pro výkon činností HZS ČR a jednotek SDH, nádrže musí dodržet specifické podmínky (bude upřesněno)
 • v případě MŠ a ZŠ nutný soulad s MAP
 • případný projekt pobytové sociální služby je v souladu s materiálně technickým standardem MPSV
 • památka musí být zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR
 • způsobilost výdajů již od 1.1.2021
 • projekty bude možné předložit i ve fázi realizace (ta nesmí být v době podání ukončena)
 • 1. výzvy by měly být vyhlášeny ve druhé polovině 2022, MMR slibuje maximální zjednodušení
Výše dotace
 • 95 % (výdaje projektu v rozmezí 0,5/1 – 5 milionů Kč)

SZP (Společná zemědělská politika, dříve PRV)

Typy projektů
 • zemědělství a zemědělské produkty (technika a vybavení, stavební úpravy, zpracování a uvádění zemědělských výrobků na trh atd.)
 • lesnictví (technologie, infrastruktura, stezky, značení atd.)
 • podpora nezemědělského podnikání
 • základní vybavenost obcí (zbrojnice JPO V, obchody, památky místního významu atd.)
 • kulturní zařízení a spolky
 • komunitní centra, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • venkovský cestovní ruch
Další informace
 • současné období bude prodlouženo o 2 roky, tj. v letech 2022 a 2023 bude možno žádat za stávajících podmínek a ve stávajících oblastech (první výzvy v SZP budou vyhlášeny nejdříve v roce 2024)
 • min. a max. výdaje projektu v SZP stále v jednání
Výše dotace
 • bude upřesněno (v návrhu jsou výdaje projektu v rozmezí 50 tisíc – 2 miliony Kč)

OPTAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)

Typy projektů
 • zavádění digitalizace, robotizace a automatizace výroby
 • inovace, IT, 4.0 a smart řešení
 • energetické úspory podniků
 • auta na alternativní pohon
Další informace
 • alokace 1 mld. určená pro všechny MAS, které projeví o OPTAK zájem (MAS bude mít „svou“ počáteční alokaci, která se jí v případě dobrého čerpání navýší)
 • podpora pouze pro mikropodniky, malé a střední podniky (podmínkou jsou min. 2 uzavřená účetní období)
 • nebude podpořena zemědělská prvovýroba (u diverzifikovaných podniků se bude posuzovat individuálně)
 • realizace projektu do 1 roku
 • 1. výzvy by měly být vyhlášeny v druhé polovině 2022
Výše dotace
 • 50 % (výdaje projektu v rozmezí 400 tisíc – 2 miliony Kč bez DPH) v režimu de minimis → projekty bez výběrového řízení

OPZ+ (Zaměstnanost)

Typy projektů
 • terénní a mobilní programy směřující k podpoře lidí v jejich přirozeném prostředí
 • sdílená a neformální péče (vč. paliativní a domácí hospicové péče)
 • komunitní sociální práce (sousedská výpomoc, sdílení a výměna zkušeností, dobrovolnictví, zapojení cílových skupin do života v obcích atd.)
 • podpora zaměstnanosti (flexibilní zaměstnání, tréninková pracovní místa a stáže, podnikatelské inkubátory atd.)
 • prorodinná opatření (příměstské tábory, programy pro rodiny, peer programy, slaďování rodinného a pracovního života atd.)
 • sociální bydlení
 • vzdělávání a osvěta
Další informace
 • žadatelem bude MAS samotná, bude realizovat tzv. klíčové projekty
 • 1. výzvy by měly být vyhlášeny v polovině roku 2022
Výše dotace
 • 100 % (výdaje projektu až do 10 milionů Kč)

OPŽP+ (Životní prostředí)

Typy projektů
 • rekonstrukce veřejných budov – komplexní řešení
Další informace
 • alokace 400 mil. určená pro ukázkové stavby, návrh je 1-2 projekty za kraj (10-20 milionů/projekt)
 • financování těchto projektů bude možné kombinovat s financováním z ostatních dotačních titulů
 • princip výběru projektů zatím není znám
 • zaměřeno na motivační a inovativní projekty (vysoká modrozelená náročnost – energetická efektivita, udržitelné stavební materiály, hygiena vnitřního prostředí aj.)
Výše dotace
 • bude upřesněno