Státní fond životního prostředí (SFŽP) připravil pro zástupce obcí sérii online seminářů. Zaměří se v nich na nejdůležitější informace napříč dotačními programy souvisejícími se životním prostředím, chybět tak nebudou témata jako snížení energetické náročnosti veřejných budov, nakládání s odpady, hospodaření s dešťovkou a další.

Ke každému tématu nabídne SFŽP ranní a odpolední blok, oba bloky budou mít shodnou náplň. Na semináře není nutná registrace, stačí vybrat téma, které vás zajímá, a kliknout na odkaz níže:

Pondělí 10. ledna 2022 – Vodohospodářská infrastruktura (kanalizace, ČOV, protipovodňová opatření, hospodaření s dešťovou vodou)

Úterý 11. ledna 2022 – Energetické úspory a obnovitelné zdroje (zateplení, výměna zdrojů, výstavba v pasivu); Ochrana ovzduší, klima a energie

Středa 12. ledna 2022 – Odpady (materiálové a energetické využití odpadů, předcházení vzniku odpadů, odstraňování černých skládek)

Čtvrtek 13. ledna 2022 – Příroda a krajina (výsadba, tůně, opatření proti erozi, sídelní zeleň)

Veškeré podrobnosti včetně pozvánky a prokliků pro přenosy najdete na www.sfzp.cz/akce-a-pozvanky.