do 29. ledna 2021 bude možné požádat u Státního fondu dopravní infrastruktury o dotaci na stavební úpravy chodníků, míst pro přecházení, přechodů pro chodce či nástupišť autobusové dopravy. SFDI chce opatřením zvýšit bezpečnost chodců i plynulost dopravy.

Výška podpory činí až 85 % z uznatelných nákladů, příspěvek pro jednoho žadatele (obec nebo organizační složka obce) se pohybuje v rozmezí 300 tisíc až 20 milionů Kč. Předmět dotace se musí nacházet podél silnic I., II. nebo III. třídy nebo podél místní komunikace ležící na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24 hodin. K žádosti je nutné doložit pravomocné stavební povolení a projektovou dokumentaci ověřenou příslušným stavebním úřadem.

.

Dotaci lze poskytnout na:

  • výstavbu, rekonstrukci a úpravy chodníků
  • výstavbu, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy
  • výstavbu nebo rekonstrukci přechodů pro chodce, míst pro přecházení, lávek a podchodů navazujících na chodníky,
  • nasvětlení přechodů či pořízení světelné signalizace řídící přechod pro chodce ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce
  • úpravy vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu pomocí dopravního ostrůvku nebo středového dělicího pásu apod.)
  • pořízení měřičů rychlosti s informativním ukazatelem okamžité rychlosti vozidla