Řekněte si o peníze z období 2021-2027 na přípravu projektů proti suchu už teď. Nová dotační výzva se zaměřuje na financování nákladů na přípravu, stavební a zadávací řízení projektů zaměřených na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou či revitalizaci a renaturaci vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu. Pro všechny typy těchto projektů bude v budoucnu vypsána výzva z OPŽP+.

Výzvu vypsalo Ministerstvo životního prostředí pro všechny obce a jejich dobrovolné svazky, nestátní neziskové organizace a další subjekty od 3. prosince 2020 do 31. března 2021. Výše podpory je zastropována částkou 5 milionů Kč a bude poskytována formou zálohově vyplácené dotace ve výši max. 90 % z celkových způsobilých výdajů.
.

Další podmínky

  • podpořené projekty musí být realizovány do 30. června 2022
  • v případě zisku dotace musíte podat žádost na realizaci projektu do první relevantní výzvy OPŽP+ vyhlášené v období 2021-2027

Více informací najdete na odkazu www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=86.