Na základě aktualizace pravidel programového rámce PRV, má nyní MAS možnost rozšířit svou strategii o novou oblast podpory – tzv. článek 20, který se zaměřuje na základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech.  

Díky článku 20 může MAS podpořit až osm nových oblastí, konkrétně veřejná prostranství, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, vybrané kulturní památky, kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, stezky, muzea a expozice pro obce.

Z dotazníku, který MAS rozeslala v polovině června svým členům a spřáteleným obcím, vyplynulo, že více než polovina starostů by si přála podpořit oblasti veřejná prostranství (66,7 %) a hasičské zbrojnice (50 %), dotaci na kulturní a spolková zařízení by ocenil každý třetí starosta (38,9 %). Důležité jsou v území také oblasti mateřské a základní školy a vybrané kulturní památky, za svou prioritu je shodně označilo 22,2 % oslovených.

Sesbírané projektové záměry budou sloužit jako podklad pro nastavení nových parametrů programového rámce PRV a tvorbu preferenčních kritérií. První výzvu zaměřenou na článek 20 plánuje MAS vyhlásit v roce 2020. Alokace určená pro toto opatření bude předmětem jednání nadcházející Členské schůze.