Ministerstvo zemědělství (MZe) obnovilo příjem žádostí v programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“. Své žádosti mohou obce, svazky obcí a další žadatelé předkládat do 30. září 2021 nebo do vyčerpání alokace. Navýšená alokace přitom činí 1 mld. korun.

Od 21. června pokračuje příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci výzvy MZe na opatření zahrnující výstavbu nebo modernizaci vodovodů a kanalizací. Program se skládá z aktivit:

  • 129 412 Pitná voda, kde bude podpořena výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů min. pro 50 obyvatel v obcích do 2000 obyvatel a výstavba a modernizace zařízení ke zkvalitnění technologické úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích do 2000 obyvatel;
  • 129 413 Odvádění a čištění odpadních vod, kde ministerstvo podpoří výstavbu a intenzifikaci ČOV pro min. 50 obyvatel, kde po realizace budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem, a také výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojených s výstavbou ČOV

Z celkových uznatelných nákladů bude vypočtena až 70% dotace, přičemž na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele je u aktivity Pitná voda stanoven limit 100 tisíc Kč bez DPH (v případě společné realizace nové úpravy vody nebo přivaděče a vodovodu 110 tisíc Kč bez DPH), u aktivity Odvádění a čištění odpadních vod 150 tisíc Kč bez DPH (v případě společné realizace nové ČOV a kanalizace 165 tisíc Kč bez DPH).

Při podání žádosti o dotaci je nutné mít pravomocné stavební povolení a akce musí být v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK). Více informací se dozvíte na stránkách eAgri v sekci dotace.