V současné době přibývají případy nesprávně provedených cenových marketingů ze strany obcí, které často chybují v článku 1.2.5 Příručky pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (personální propojenost). Ministerstvo zemědělství proto vydalo tiskovou zprávu, kde problematiku objasňuje:

Upozorňujeme, že za osobu personálně propojenou s obcí se vždy považuje člen zastupitelstva (včetně starosty, místostarosty a členů rady obce) a jeho osoby blízké, případně společnosti, kde tyto osoby figurují, tzn. jsou personálně propojeny se zastupitelem nebo jeho osobou blízkou.

Přestože obec nemá statutární orgán tak, jak je chápán v soukromoprávních předpisech, není z této podmínky vyloučena, neboť i v případě obcí je třeba zajistit dodržování základních zásad (zákaz diskriminace, rovného zacházení a transparentnosti). Obec proto nesmí v cenovém marketingu vyzvat k podání nabídky FO nebo PO, která současně personálně působí v orgánu obce (např. obec nesmí vyzvat zastupitele obce, který je současně FO podnikající a potenciálním uchazečem o zakázku apod.). Obec rovněž nesmí vyzvat FO nebo PO, která je pro člena orgánu obce osobou blízkou (např. obec nesmí vyzvat PO, ve které je současně členem statutárního orgánu manžel zastupitelky obce apod.)

V případě, že obec jako zadavatel chce poptat některý z výše uvedených subjektů o podání nabídky, musí postupovat v souladu s čl. 1.2.5 Příručky, tzn. musí zveřejnit zakázku mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek v otevřené výzvě prostřednictvím Portálu farmáře nebo v Národním elektronickém nástroji nebo na profilu zadavatele nebo na Elektronickém tržišti, případně ve Věstníku veřejných zakázek. V případě otevřené výzvy, pak obec může v souladu s čl. 3.1.2 Příručky výzvu po jejím uveřejnění odeslat některým dodavatelům (v takovém případě musí být výzva odeslána alespoň 3 dodavatelům).

[převzato z tiskové zprávy Ministerstva zemědělství, 19. května 2022]