standard-title OPŽP

OPŽP

2. výzva MAS Hříběcí hory – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

Výzva vyhlášena v termínu od 14.3. do 17.10.2019 na tyto aktivity:

  •  Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
    – zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
    o jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
    – jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Výzvu je možné stáhnout zde.

Přílohy výzvy je možné stáhnout zde.

3. výzva MAS Hříběcí hory – OPŽP – ÚSES a protierozní opatření

Příjem žádostí v této výzvě probíhá v termínu od 16. srpna 2019 do 29. listopadu 2019.

Realizace ÚSES:
• založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
• zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

Protierozní opatření:
• podpora opatření zamezujících vodní erozi
o opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
o stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
o preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
• podpora opatření zamezující větrné erozi
o obnova či zakládání větrolamů

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.